O spoločnosti

Zameriavame sa na poskytovanie komplexných informačných a poradenských služieb pri získavaní finančnej podpory zo zdrojov EÚ.

Spoločnosť Profi Poľno, s.r.o. bola založená v roku 2008, kedy svoju činnosť začala chovom hovädzieho dobytka a obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy.

Na základe týchto skúseností zo sféry poľnohospodárstva nám problematika vidieka nie je cudzia. Od roku 2009 sme svoju činnosť rozšírili o poskytovanie komplexných informačných a poradenských služieb pri získavaní finančnej podpory zo zdrojov EÚ pre konečných prijímateľov z regiónov.

V neposlednom rade je spoločnosť zameraná na organizovanie seminárov, konferencií, školení, organizovanie kultúrnych, spoločenských a iných podujatí a jednaní.

Dlhoročné skúsenosti

Naše dlhoročne skúsenosti sú zárukou kvalitných služieb.

Informácie z čerpania eurofondov, ktoré boli pre samosprávy a súkromný sektor mnohokrát chaotické, prispeli k dopytu venovať sa problematike pomalého a nerovnomerného rozvoja vidieka.

Poznatky z predchádzajúceho programovacieho obdobia PRV SR 2004 – 2006 a Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 nás priviedli k myšlienke založiť spoločnosť, ktorá samosprávam a súkromnému sektoru zodpovie ich otázky z oblasti získavania finančných prostriedkov na skvalitnenie a zatraktívnenie vidieckych regiónov.

Za týmto účelom vznikla spoločnosť Profi Poľno, s.r.o., ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexných informačných a poradenských služieb pri získavaní finančnej podpory zo zdrojov EÚ pre konečných prijímateľov z vidieckych regiónov.

Komplexné služby

Pokrývame zabezpečenie projektového cyklu.

Spoločnosť Profi Poľno, s.r.o. svoje know-how zdokonalilo na základe skúseností s množstvom úspešných projektov. Naša činnosť pokrýva zabezpečenie projektového cyklu od zberu informácii a možnostiach získania finančných prostriedkov, cez prípravu projektu, informovanie o zmenách metodiky, komunikáciu s riadiacim orgánom a príslušným ministerstvom, až po samotnú implementáciu, manažment pri prípadných zmenách projektu a následný monitoring.

Spokojní klienti

Našimi klientmi sú občianske združenia, neziskové a príspevkové organizácie, súkromný sektor a v neposlednom rade samosprávy.

Klientom vypracovávame kompletné žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na dobudovanie infraštruktúry voľného času a infraštruktúry občianskej vybavenosti. Naši klienti sa spravidla uchádzajú o finančné prostriedky na skvalitnenie života vo vidieckych oblastiach a diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva. Tieto finančné prostriedky čerpajú v rámci Programu rozvoja vidieka SR prostredníctvom jednotlivých osí.

Profi Poľno, s.r.o. svojim klientom poskytuje služby, ktoré sú na mieru šité ich prioritám. A napomáha vidieku napredovať a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť pri zachovaní tradícii jednotlivých regiónov a vidieckeho charakteru oblastí.

Detské ihrisko v obci Pružina

Modernizácia kultúrneho domu v obci Malý Slavkov

Rekonštrukcia chodníkov v obci Pohranice

Rekonštrukcia miestnych lávok v obci Nededza

Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Klieština

Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Hatné

Úprava autobusových zastávok v obci Dohňany

Úprava verejného priestranstva v obci Babindol

Viacúčelové ihrisko v obci Zubák

Výstavba verejného priestranstva na cintoríne v obci Dolná Breznica

Kontakt

Sídlo

Profi Poľno s.r.o.

Žerotínova bašta 1

940 01 Nové Zámky

E-mail

profipolno@profipolno.sk

Ing. Matúš Pilek

projektový manager

0917 634 300

Fakturačné údaje

IČO: 44 540 183

IČ DPH: SK2022733350